कुखुराको मासुको मुल्यसूची

मासु जिउदो तयारी
ब्रोईलर २७० ३९०
लेयर्स
प्यारेन्ट

स्रोत  राष्ट्रिय कुखुरा विक्रि व्यावसायी संघ

कुखुराको मासुको मुल्यसूची

मासु जिउदो तयारी
ब्रोईलर २७० ३९०
लेयर्स
प्यारेन्ट

स्रोत  राष्ट्रिय कुखुरा विक्रि व्यावसायी संघ

कुखुराको मासुको मुल्यसूची
मासु जिउदो तयारी
ब्रोईलर २७० ३९०
लेयर्स
प्यारेन्ट

स्रोत  राष्ट्रिय कुखुरा विक्रि व्यावसायी संघ

Price (Nrs)
Type Chitwan Itahari Dhangadi PKR KTM
L. Broiler 195 200 195 240 240
Meat 300 300 280 410 315
Egg/Box 1845 1750 1845 1800 1800
Day Old Chick
Broiler 65 70 70 65 75
Layer 105 105 105 105 105
Giriraj 55 60 60 55 60
Language »