गाउँपालिकाले प्रदेशसँग माग्याे १८ हजार स्याउका बिरुवा